De nieuws- & mediapagina

21 november 2008 - Hirsch Ballin meent dat religie en samenleving met elkaar vervlochten zijn. En het Reformatorisch Dagblad maakt daar in de kop zelfs van dat religie en samenleving "één" zijn. Een raadselachtige opvatting. Aantonen dat samenleving en religie volledig identiek zijn lijkt mij een hoogst onhaalbare opgave. Kan het zijn dat Ernst dit echt denkt? Of is het niet een rechtstreekse quote, maar een al te overijverige samenvatting van zijn betoog door de redactie? Hoe dan ook, is het een huiveringwekkend simplistische kreet. Laten we hopen dat ze kerk en staat vooralsnog gescheiden weten te houden.

07 november 2007 - Als er één site is waarop de gevolgen van de achteruitgang van het basisonderwijs schrijnend zichtbaar worden, dan is dat wel NieuwNieuws. Daar kom je alleen door de sollicitatieprocedure als je aantoonbaar gebrekkig taal- en rekenonderwijs hebt genoten, en dat met onvoldoendes hebt afgesloten.

Vandaag is het weer raak: Duitsers willen Muur terug, kopt NiveauNihil. Bij lezing blijkt dat slechts een kleine minderheid van twintig procent ("één op de vijf", aldus het stukje) iets dergelijks heeft geantwoord op een vraag in een of andere opiniepeiling. Wat de overige tachtig procent hebben geantwoord, vond de redacteur kennelijk niet vermeldenswaardig. Afgezien van de gebruikelijke tien, twintig procent zonder mening, ga ik er gemakshalve dan maar van uit dat er een grote meerderheid is die de muur helemaal niet terug wil, en dat de kop dus had moeten zijn: Duitsers willen Muur niet terug. Als het anders is, zie ik wel een rectificatie.
Dat het redactiegenie het heus wel kan, zien we vervolgens in de laatste zin van het artikeltje waar de auteur wel degelijk doorheeft dat de 74 procent van de bevolking die niet terug wil naar een opgedeeld Duitsland er meer zijn dan het restje van 26 procent.
Zou die kop er dan alleen maar staan omdat het redactiegenie denkt dat wij zulks liever lezen? Wat een rare lessen moeten dat zijn die ze daar op die journalistenscholen krijgen tegenwoordig. Of zouden ze bij NieuwNieuws denken dat allemaal maar onzin is, opleidingen enzo? Gelukkig krijgt het redactiegenie al flink op z'n falie in de comments bij het artikeltje. Vroeger wist de redacteur meestal meer dan het gros van zijn lezers. Die dagen liggen lang achter ons, vrees ik.

06 november 2007 - Het kwartje valt langzamer dan de dollar: de Verenigde Staten zitten financieel finaal aan de grond, maar doen alsof alles business as usual is. Alle machtsvertoon ten spijt, gaat de laatste der supermachtosauriërs een dezer dagen door de hoeven. Eens kijken wie en wat hij in z'n ondergang zoal gaat meeslepen...

17 oktober 2007 - Trots op Nederland? ToN?! En dan is Rita, straks als ze aan het roer van het land staat, zeker onze ToNToN: 'op de volgende rotonde gaan we rechtsaf', 'sla rechts af', 'ga naar rechts', 'verder naar rechts', 'we houden hier rechts aan', 'meer naar rechts', 'ga naar rechts', 'naar rechts', 'naar rechts!!!'

11 oktober 2007 - Dot van een hypercorrectie in het NOS Journaal van 11 uur vandaag! In het itempje over de zetelverdeling in het Europees Parlement (EP). Een der Journaal-verslaggevers heeft op de HAVO en de journalistenschool maar half opgelet en weet dus niet zo goed hoe je in het Nederlands vergrotende en overtreffende trappen van vergelijking formuleert. Hij weet natuurlijk wel dat hij hoort te zeggen: 'zij is even goed in taal als ik, maar hij is er toch echt veel beter in dan ik'. En hij weet ook dat alleen heel ordinaire mensen dingen zeggen als: 'Britney is sletteriger als Paris'.
Maar hij weet dan weer niet dat vooral mensen die dénken dat ze weten hoe het hoort tot pareltjes komen als 'Pete gebruikt tien keer zoveel drugs dan Amy'.
Verslaggever Gert-Jan Dennekamp heeft de klok wel gehoord, maar is nog immer klepelloos. Getuige zijn formulering van een ongelijkheid in de zeteltoewijzing in het EP: "...dat betekent dat een Nederlander tien keer zoveel stemmen nodig heeft dan een Maltees...".

Dennekamp komt ongetwijfeld tot deze kromme formulering doordat ie ooit heeft opgevangen dat iets met als er in fout was en iets met dan er in juist goed. Maar daardoor hebben we hier een probleem. De vraag rijst namelijk of hij tien keer zoveel als bedoeld, of tien keer meer dan. Het laatste is toch echt meer dan het eerste. In dit geval gaat het toch om enkele duizenden stemmen. Maar het principe is op de vingers na te tellen. Hoeveel is twee keer zoveel als twee? En hoeveel is twee keer méér dan twee? Precies. En dat laatste is dus twee meer dan het eerste antwoord.
Ik hoor deze slordigheid aan de lopende band en hij leidt steevast tot ergernis en soms tot interpretatieproblemen van aanzienlijke omvang.

Naschrift: Naslag bij Taaladvies.net wijst uit dat zij ook een beetje met de trappen in de maag zitten. Ze weten daar heus wel dat het rekenkundig van geen kanten klopt, maar omdat x keer meer ... dan en x keer zoveel ... als in het spontane taalgebruik dezelfde betekenis hebben, moesten we ons daar maar aan houden, zo menen zij. Dat zou betekenen dat Dennekamps fout niet tot betekenisverwarring hoeft te leiden, beide duidingen hebben dezelfde uitkomst: een vermenigvuldiging met tien.
Blijft onverlet dat Journaal-taal geen spontaan taalgebruik zou moeten zijn en dat de formulering 'tien keer zoveel dan' een joekel van een taalfout is. U wilt 'm zelf horen? Dat kan, het itempje zat er na enen nog steeds in.

O, en dan nog een noot aan alle ondertitelaars en andere taalvirtuozen: die dingen aan het stuur van je fiets, dat zijn handvàtten en geen handváten. Handvaten hebben ze vast in landen waar ze je hand afhakken als je wordt betrapt op diefstal - ze moeten ze ergens laten per slot van rekening. Maar handvatten, die pak je vast. Die vat je, vat je?

05 oktober 2007 - Prachtig hoor, zo'n 21-minutenonderzoek. Alleen jammer dat de resultaten ervan echt geen ene bal zeggen over wat er leeft onder het Nederlandse volk. De respondenten, de mensen die de vragenlijst invulden op het internet, kozen zelf voor deelname. Dat betekent dat deze groep geen representatieve steekproef is uit de Nederlandse populatie. De resultaten van het onderzoek zeggen dus alleen iets over de mensen die meededen en mogen niet zondermeer worden gegeneraliseerd naar wie dan ook.
Volgens de onnozelste van de twee NOVA-presentatoren zouden de resultaten betrouwbaar zijn doordat er wel 100.000 mensen mee hadden gedaan. Een dergelijke uitspraak wijst op een gebrekkige kennis van de onderliggende statistische theorie. In werkelijkheid doet dit getal er niet toe.

In elk eerstejaars-statistiekboek staat, ergens voorin, iets over de wet van de afnemende meeropbrengsten die geldt bij het trekken van steekproeven.
De wijze les is deze. Als je slechts een handjevol mensen onderzoekt of ondervraagt, is er een grote kans op resultaten die (sterk) afwijken van de (hypothetische) resultaten van de totale populatie die je hoopt te onderzoeken. Gelukkig wordt de kans op zulke fouten al snel kleiner als je de moeite neemt wat meer mensen te ondervragen. De gevonden resultaten gaan dan steeds beter lijken op de (nog altijd hypothetische) resultaten van de grotere populatie. Dit gaat zelfs zó snel dat je, in de Nederlandse situatie, rond de 1.100 ondervraagden al weinig meer te winnen hebt aan nauwkeurigheid. Al ondervraag je er 100.000 of een miljoen, al ondervraag je élke Nederlander persoonlijk, je kans op fouten wordt nauwelijks nog kleiner en 0 wordt ie al helemaal nooit. Een asymptoot, heet dat, in het jargon.
Dit is allemaal getoetst en doorgerekend en correct bevonden. Veel is dus niet altijd beter. En wie verstand heeft verkwanselt z'n goeie geld niet aan onnodig gedoe met overbodig grote steekproeven.
Daarbij is een Grote Voorwaarde waaraan voldaan MOET zijn, wil je er enigszins gerust op zijn dat je een goede, representatieve steekproef te pakken hebt. Die voorwaarde is dat de steekproef volstrekt willekeurig, oftwel, aselect is. Willekeurigheid is de voorwaarde voor representativiteit. En alleen data uit een steekproef die in aard en samenstelling representatief is voor de grotere groep leveren een betrouwbare grond voor generalistaties naar buiten de onderzoeksgroep. (Mits je verder niet hebt zitten stuntelen of knoeien met de data, uiteraard.)

Een geheide methode om niet-representatieve datasets te genereren, is deelname laten afhangen van bereidwilligheid. In dit geval de bereidwilligheid om, op verzoek van notabelen, onderzoekers en media, een mening te ventileren over de Toestand in het Land - op het internet. De gevonden data wijken gegarandeerd af van de (tot vervelens toe hypothetische) resultaten van die van de Nederlandse bevolking. De onderzoekers weten dat. Dat staat vrijwel letterlijk op hun site. Maar de onderzoekers beweren de resultaten voor al deze afwijkingen en vertekeningen te kunnen corrigeren middels een "weginsprocedure".
Anders gezegd, Motivaction en McKinsey - de betrokken marktonderzoeksbureaus - beweren dat ze weten hóe de gevonden data van deze specifieke steekproef afwijken van de (heus voor altijd hypothetische) resultaten van de Totale Nederlandse Bevolking! Dat is nogal wat, zal ik u zeggen. Dan reken je met een fiks aantal onbekende grootheden, zoveel staat vast. En zouden ze dat kunstje kunnen uithalen bij álle vertekende steekproefresultaten?
In elk geval beweren ze dus eigenlijk dat ze míjn mening kunnen berekenen met hun methode, uit hun data. Dan word ik toch wel erg nieuwsgierig naar een of andere verantwoording achter alle gereken achter het geëxtrapoleer. Is die ergens in te zien?

02 oktober 2007 - Richard Dawkins ontwikkelt zich tot het boegbeeld van een allengs assertievere atheïstische lobby in de VS. Niet geheel zonder gevaar, maar de taak is de Jack Russel van het neo-Darwinisme op het spichtige lijf geschreven. Wie hem ooit heeft horen spreken - zoals tijdens de Christmas Lectures van de Royal Institution een jaar of tien terug - weet dat hij de argumenten klaar heeft en dat hij een stem heeft waarmee je deze in glas kunt etsen. Met 98 procent van de landgenoten aan hun kant wanen de gelovende Amerikanen zich onaantastbaar. Ook dit deel van hun geloof is misleid.
Vanaf 98 procent gelovigen kan het maar één kant op: neerwaarts. Zeker als Dawkins aan wat losse eindjes begint te pulken. Hopelijk pikken we er wat van mee op YouTube en tv! Smullen!

28 augustus 2006 - Op Information Clearinghouse (IC) gisteren een bericht van de Deutche Presse Agentur (DPA) dat zegt dat Israël een militaire projectleider heeft aangesteld voor de eventualiteit van een oorlog met Iran. Dat het om een luchtmachtofficier gaat, is veelzeggend. De aanstelling zou al vóór de recente Libaneese veldtocht hebben plaatsgevonden. Het is het soort 'huishoudelijke mededeling' dat de nabije toekomst van het Midden-Oosten uiterst tastbaar maakt. Hoeveel dagen, weken of maanden heeft deze generaal-majoor Eliezer Shkedy nodig voor het trekken van zijn plan?
DPA ontleende het gegeven aan de Israëlische krant Ha'aretz (registratie vereist om het nog te kunnen lezen). Gezien de verwijzing in de aanhef, trof de IC-redactie het DPA-bericht op een site met de titel MonstersandCritics.com. Wat IC weglaat is het commentaar dat op de geciteerde site werd gegenereerd naar aanleiding van het onderhavige nieuwsfeit: pagina's vol verwensingen, doodsdreigingen, racisme, intolerantie, stemmingmakerij en onwetendheid. Er zijn kennelijk mensen die met veel smart wachten op een confrontatie.
Vandaag bereikte het nieuws over de generaal ook een iets respectabeler bron: de Washington Post.

23 augustus 2006 - Of het nieuws ons per papier of per internet bereikt heeft geen enkele weerslag op de kwaliteit van de berichtgeving. Internetnieuws is niet inherent beter of slechter dan krantennieuws. Wat telt is de redactie.
Jeruzalem staat nog. Het bericht op Debka-file dat ik gisteren onder uw aandacht bracht, over een aanstaande aanslag op de stad, blijkt volledig uit de lucht gegrepen. En, zoals gezegd, het is niet de eerste keer dat ik de Debka-redactie betrap op een dergelijk 'foutje'. Eigenlijk doet het er weinig toe of de Debka-redactie bestaat uit leden van de Israëlische geheime dienst, of dat ze zich laat leiden door de Israëlische geheime dienst, of dat ze geheel uit eigen beweging geruchten aan elkaar speculeert tot nieuwsberichten. Feit is dat de redactie zich laat leiden door meer dan alleen journalistieke overwegingen. Deze redactie is geen onafhankelijk doorgeefluik, maar een partij in een conflict en daarmee is alle berichtgeving op Debka verdacht. Zoals ze ook bij de Telegraaf maar al te goed weten: in oorlogstijd is alle berichtgeving propaganda.
Daarmee zeg ik niet dat Debka niet interessant of informatief zou zijn. Alleen is het aan u om de krenten uit de pap te pikken.

22 augustus 2006 - Een saaie dag tot nog toe? Lees dan even mee bij Debka-file. Een of twee korrels zout zijn hier op z'n plaats. Want, of het nou was omdat Debka een spreekbuis is van de Israëlische geheime dienst of omdat het goedgelovige fantasten en stemmingmakers zijn, de Debkaatjes hebben er wel eens eerder flink naast gezeten. (Zo herinner ik me uit het begin van deze eeuw een reeks artikelen op Debka over een vermeende terrorist die met een zware rugzak en onmiskenbare verschijnselen van stralingsziekte op weg was naar een onconventionele aanslag op Israël danwel de VS. Die man is ook nooit aangekomen kennelijk.)
Zelf heb ik CNN voor de zekerheid toch maar vast aangezet.
04 april 2006 - Woody Harrelson betuigt zich een idealist van het zuiverste water...
02 april 2006 - Volgt u ze nog, de oorlogsvoorspellingen? Er waren er meer, maar twee ervan heb ik onthouden. Scott Ritter gokte vorig jaar nog op een aanval in juni 2005. En in februari 2006 dacht William S. Lind dat het maart zou worden. De jongste geheide voorspelling, van Jorge Hirsch mikt op de maand waarin we nu zitten, april.
Hoewel die malloot in het Witte Huis net iets minder gretig staat te trappelen dan in het geval van Irak, denk ik ook nog steeds dat het er van gaat komen. Mijn verwachting is een timing die hem in staat stelt de verkiezingen uit te stellen. Als we zo doorgaan met die periodieke voorspellingen, dan gaat er in elk geval iemand gelijk krijgen, zoveel weet ik zeker.
19 maart 2006 - Leestip: The farcical end of the American dream door Robert Fisk. Als overweging voor de rest van deze zondag, zeg maar. (Klik hier voor het hele artikel.)
10 maart 2006 - Voor dit weekend heb ik toch nog een luisteruurtje voor u gevonden. Noam Chomsky zou u bekend moeten zijn als linguist; als de persoon die hard maakte dat onze hersenen (genetisch) zijn voorgebakken om taal te gebruiken. De kans is groter dat Chomsky u inmiddels bekend is als politiek activist en strategisch denker.
Hoe dan ook is hier een voordracht van Chomsky die u eigenlijk niet mag missen. Het is een zit, en in het Engels. Maar Chomsky heeft een prettige stem en wat hij zegt is van belang voor de wereldpolitiek en dus voor uw stoepje, waarop de atoomwapens een dezer dagen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen gaan vallen als we zo doorgaan. Het gaat Chomsky niet om spektakel, hij is geen sensatiebak. Hij is een analyticus die de beslissing heeft genomen zijn niet onaanzienlijke mentale capaciteit te wijden aan het verhelderen van de toestand in de wereld.
In dit betoog legt Chomsky het eens even lekker uit. Reden voor optimisme ziet hij uiteindelijk wel; met name in de ontwikkelingen in Latijns-Amerika. Maar het is toch vooral een voordracht vol waarschuwingen: nucleaire wapens, Irak, Iran, Israël, de sloop van het nucleaire non-proliferatieverdrag, kapitalisme, multinationals, het ongebreidelde imperialisme van de VS, en uiteraard de uiterste consequenties van al deze irrationaliteit.
Het is er prima weer voor...
02 maart 2006 - Het wereldnieuws kwam me de laatste maanden de neus en oren uit. En u weet het nu wel: de wereld vergaat. De reguliere media hebben de apocalyptische riedels overgenomen van de bloggers en dat betekent dat u er inmiddels dus op dagelijkse basis aan wordt herinnerd. Zolang de hype duurt, uiteraard.
Dit laat echter onverlet mijn immense afkeer van het boevengespuis in het Witte Huis. Kom ik dus een echt mooi opgeschreven commentaar op de hele onheilzame gang van zaken tegen, dan wil ik u dat natuurlijk niet onthouden. Zeker niet als het een stuk is waarin de taal het onderwerp van analyse is.
Vandaar deze verwijzing naar het artikel Terra, Terra, Terra van Anwaar Hussain.
Hier en hier vind u herpublicaties, voor als de eerste het niet doet.
16 februari 2006 - Het was mijn voornemen hier verder niet in te gaan op De Cartoons.

Aangezien het gezemel maar blijft aanhouden, kom ik daar op terug.
Om te beginnen, ben ik uiteraard een groot voorstander van een onbelemmerde meningsuiting en een tegenstander van censuur. Geen huisje is mij, op de keper beschouwd, heilig genoeg en aan dogma heb ik een broertje dood. Dat gezegd hebbende, weet ik dat het bewaren van 'de lieve vrede' in een primatenmaatschappij als de onze een dagtaak is. Een flinke dot (zelf)censuur is een van de kurken waarop onze samenleving drijft. Wie geen rekening houdt met de gevoeligheden van anderen riskeert dan ook een sterk gevoel van onbehagen, sociale

isolatie, een diagnose met een pathologische strekking, fysieke beschadiging, of erger. Toch denk ik niet dat andermans gevoelens een categorische belemmering mogen vormen voor het ventileren van een mening. Daarvoor zijn sommige zaken nu eenmaal van te groot gewicht. De regel moet eerder zijn: respecteer de mens, maar niet z'n overtuigingen.

Jaap van Heerden heeft jaren geleden al eens allerpuntigst onderbouwd dat wij maar blij mogen zijn dat het leven geen zin heeft. Het gedrag van fundamentalisten van alle gezindten maken steeds weer overduidelijk waarom Van Heerden gelijk heeft. Vooral religieuzen hebben doorgaans rotsvaste overtuigingen en het is niet ongebruikelijk dat het hen diep raakt als iemand daar in woord of geschrift tegeningaat. In sommige gevallen wordt de confrontatie met een onwelgevallige uitspraak zelfs als zéér kwetsend ervaren. Dat valt te betreuren. Maar, zoals John Cleese het ooit, veel mooier en gevatter dan Hirshi Ali, verwoordde: "Everyone has the right to be offended."
Als een god de wereld zou hebben gemaakt of als er een doel aan de wereld zou zijn, dan zou er misschien ook een relatie zijn tussen het gevoel dat wij krijgen bij een uitspraak en het waarheidsgehalte van die uitspraak. In de echte wereld is dat niet het geval. Zoveel heeft een paar duizend jaar menselijke kennisontwikkeling wel duidelijk gemaakt. Een voorbeeld: hoeveel morele verontwaardiging u ook ervaart bij het gegeven dat u het product ben van een paar miljard jaar van tamelijk kliederige evolutie - het wordt er niet minder waar door.

En daar draait het uiteindelijk om: ik heb niet de wens om te kwetsen, maar ik wil wel vrijuit kunnen zeggen wat ik denk dat het geval is. Dat er echt - honderd procent zeker - geen god of goden bestaan. Dat mensen geen onsterfelijke ziel hebben en dat er niets is na de dood. Dat het dus ook onmogelijk is dat mensen praten met goden of op enige andere manier met hen kunnen communiceren. Dat in de psychologie zulke claims doorgaans worden aangeduid als wanen. Dat boeken als de Bijbel of de Koran dus niet meer autoriteit hebben dan welk ander geschrift ook. Dat ik voor mijn fysica, kosmologie, biologie, geschiedschrijving, psychologie, treintijden, en om kort te gaan, voor mijn gehele wereldbeeld, liever vertrouw op andere auteurs dan die van religieuze boeken.
Ik wil vrijuit kunnen zeggen dat ik al dat geloof in goden, profeten en heilige boeken een beetje mal vind en dat het een van de redenen is waarom ik me er soms voor schaam tot de soort homo sapiens (sic!) te horen. Dat ik me inmiddels afvraag of ik het wel kan maken om deze tekst op het internet te zetten - niet uit respect maar uit angst voor derden - beschouw ik als zeer kwalijk.

Van kinds af aan ben ik gewend dat ik dat ik tamelijk openlijk kan zeggen wat ik denk. Sterker nog, ik heb mij daarin altijd aangemoedigd gevoeld. Als ik in het buitenland wordt benijd om de mate van vrijheid die ik hier in dit land - traditioneel - kan genieten, en als ik hoor hoe goed men soms op de hoogte is van de rol die onze voorouders hebben gespeeld in de ontwikkeling van het liberaal-humanistische wereldbeeld, dan krijg ik een brok in de keel en tranen in de ogen. Het betekent nogal wat voor mij.
Het zint me dus allerminst als ik de indruk krijg dat die vertrouwde vrijheiden in het gedrang komen als gevolg van een reële risico's voor lijf en leden. Vandaar dat ik toch moest reageren op de cartoonrel. Als die suffe cartoons al niet eens kunnen, hoe gaat het dan met een goed beredeneerd weerwoord op religie?

En wat ik er dan van vind, van de Deense tekeningen? Tja, tam vooral. En een beetje flauw vond ik de meeste. Alleen die over het maagdentekort was echt hardop-lachen leuk. Feit is dat er al voor de rel en zeker sinds de rel materiaal in omloop was en is dat vele malen grover en onsmakelijker is dan de de spotprenten van de Jylland-Posten. Uiteraard zijn die Iraanse cartoons al niet veel leuker.
Al met al snap ik de ophef alleen als ik er aan beide zijden een hetze achter vermoed.
En in beide gevallen zijn de aanstichters nog het meest onfrisse aan de hele affaire. In het ene geval gaat het kennelijk om een extreem-rechtse volksmenner die heult met racisten in de VS, in het andere geval hoogstwaarschijnlijk om een stel maffe mullahs met bloed aan hun handen.
Ik heb ze liever geen van allen op koffie!

Nee, dan m'n eigen cartoon van hierboven: smaakvol en om over na te denken. En uit onbespoten bron! Van mezelf weet ik in elk geval zeker dat ik het beste met de mensen voor heb!
En als u zich toch gekwetst voelt? Ja, dan is het uiterst spijtig dat u zúlke lange tenen hebt. Mijn excuses zult u er niet voor krijgen.

06 februari 2006 - Op de dag dat het NOS-Journaal terloops meldt dat een deel van de uitzending van het optreden van de Rolling Stones tijdens de Super Bowl is weggecensureerd vanwege "sexuele inhoud", constateer ik dat dit en dit vast ook niet mag. En dit moet dan toch geheel uit den boze zijn! Als een bom niet kan, dan mogen brandende hoofden en afgehakte hoofden vast ook niet.
Enfin, een interessant kijkje in de geschiedenis van het afbeelden van Mohammed is het wel. Wat overigens volgens enkele sektes en interpretaties binnen de islam verboden is, maar waarover zeker geen unanimiteit bestaat. En dat verklaart dan waarschijnlijk weer de uiterst geringe omvang van de demonstraties; meer dan een paar honderd man per keer komen er niet op de been.
30 november 2005 - De ChristenUnie wil blowen in het openbaar verbieden. De Tweede Kamer steunt het voorstel. VVD-kamerlid Frans Weekers weet in het NOS-Journaal dat een joint een "penetrante geur" kan verspreiden en dat dergelijke "overlast" bestreden dient te worden. Volgens mij verspreiden de ChristenUnie en Frans Weekers zelf een penetrant luchie, en wel de bruine poepgeur van het opkomend fascisme.
Het ruikt in dit land steeds meer naar rechts, en fris is bepaald anders!
Geruststellende noot: minister Donner heeft al gezegd dat hij en de politie wel wel wat beters te doen hebben.
24 november 2005 - Zouden er nou veel Amerikanen zijn die bij het lezen van de kop 'NIGER FOOD CRISIS' denken dat het om binnenlands nieuws gaat?
24 oktober 2005 - U vraagt zich af waar al die persberichten toch vandaan komen? U zou die veel-geciteerde berichten graag zelf eens inkijken? Dat kan, bij pers-support van het ANP. Hier vindt u alle actuele Nederlandse persberichten overzichtelijk, chronologisch op een rijtje. Da's nog eens bijblijven!
12 oktober 2005 - Even een blik op de oorlogsbarometer... Meer slecht weer op komst, zeggen de experts.
Als u er nog wat aan wilt doen, zult u snel moeten zijn.
11 oktober 2005 - Wie had dat kunnen denken: André Hazes is ouder geworden dan Superman!

30 september 2005 - U zag de bui vast ook al hangen, maar koffiedik kijken wordt zo wel érg makkelijk! Hoge Amerikanen hebben tegen Hoge Indiërs gezegd dat ze die van Iran gaan aanvallen - uiteraard nog vóór het eind van de ambtstermijn van die idioot in het Witte Huis, zo meldt de Telegraph of Calcutta. In alinea vijf, daar staat het.
Duistere wolken pakken zich samen, zo brom ik u.

(De prijs voor oplettendheid gaat deze week naar Walter C. Uhler die het artikel opmerkte en erover publiceerde op Information Clearinghouse.)

eind september 2005 - Stellingname inzake dogmatisme, inbijzonder godsdienst...
05 september 2005 - Katrina blijkt op meerdere manieren informatief. De afgelopen week bedacht ik me dat al Qaeda een ramp als die in het zuiden van de VS een uitgelezen moment zou zijn voor een aanslag. Kick the giant while he is down, zogezegd. In die gedachte stond ik niet alleen, zo bleek. En ik maak me sterk dat u of iemand in uw omgeving ook op het idee is gekomen. Zo'n aanslag heeft zich (nog) niet voorgedaan. Dat is erg leerzaam.
Mijn conclusie: al Qaeda heeft noch de mensen noch de middelen om zo'n geintje te flikken. Als Al Zawahiri en Bin Laden en hun volgelingen deze gelegenheid laten voorbijgaan, dan is dat niet omdat ze zo'n aanslag niet willen plegen (Hoezo dan? Uit piëteit?), maar omdat ze het niet kúnnen. Al Qaeda is niet in staat in te spelen op de actualiteit, zo simpel is het.
01 september 2005 - Toch mooi dat Katrina (ben ik overigens de enige die zich 'I'm walkin' on sunshine' van Katrina and the Waves herinnert?) niet alleen verwoestend, maar ook educatief kan zijn: de Amerikanen krijgen zo eindelijk eens de gelegenheid om te wennen aan normale benzineprijzen. Dat was, zogezegd, long overdue. Of de tarieven snel weer zullen dalen valt te bezien.
Misschien is het een idee als 's werelds grootse verbruiker van fossiele brandstoffen bijspringt? Hoeft Bush alleen ff te overleggen met z'n minister van Defensie in het Pentagon. Dan maar wat oorlogje minder, zou ik zeggen.

08 augustus 2005 - Nou voorspel ik al jaren dat we met z'n allen nog binnen één generatie een wereldoorlog in zullen sukkelen. Maar ik stoor me er wel aan dat ik nu ineens moet horen dat BushBlairCo's strijd tegen 'het terrorisme' de "Vierde Wereldoorlog" zou zijn.
Om te beginnen klopt die nummering niet. Als er een WO komt, dan is dat eerst de Derde. En nee, de Koude Oorlog telt niet als nummer Drie. De Koude oorlog was geen oorlog, maar een folie à deux. Er is weliswaar flink gevochten, maar het was geen wereldbrand. Daarvoor is veel meer nodig. En ik heb niet de eerste drie decennia van m'n leven zitten wachten op de Grote Klap, om dan te moeten horen dat het allemaal alweer voorbij is eigenlijk en dat we inmiddels al aan de volgende toe zijn. Als de bommen en granaten ons hoogstpersoonlijk om de oren vliegen dan is het oorlog, niet eerder.
Ik zeg natuurlijk niet dat dat gedoe met die 'terroristen' niet ernstig is. Integendeel. In Engeland vrezen ze al te maken te hebben met een volwaardige opstand van getrainde guerilla's, en daar verwacht ik binnenkort het leger in volle gevechtsuitrusting op straat. Ernstig genoeg. Maar daarmee is het nog geen oorlog. Zelfs als de aanslagen het directe gevolg zijn van de Amerikaanse inval in Irak, dan nog is niet voldaan aan de definities van een oorlog.

Volgens mij moeten we de huidige situatie recht doen en 'm accepteren voor wat ie is: een wereldwijde revolutie tegen westers imperialisme. Dit is geen oorlog, maar een revolte.
En het moge dan een legitieme opstand zijn tegen een zeer repressief regime van door multinationals gesponsorde pathologische leugenaars en kille moordenaars, het is helaas geen massaal door het volk gedragen fluwelen revolte zoals we die kennen uit Oost-Europa en verder die kant op. Het is een revolutie van een godsdienstig-idealistisch dolgedraaide minderheid, voor wie het debat een gepasseerd station is. Het tijdperk van de onderdrukking en uitbuiting zou over moeten zijn, in die zin hebben de revolutionairen gelijk. Maar om de irrationaliteit van de westerse fascisten nou te vervangen door religieuze gekte, daar pas ik ook lekker voor.

Onze toekomst laten bepalen door neo-cons en takfiri is zeer onverstandig. Voor je het weet zijn de omstandigheden voor een daadwerkelijke Wereldoorlog wel degelijk gecreëerd, en of het dan de Derde of de Vierde wordt, doet er dan wellicht niet meer zo veel toe.
De enige manier om de fanaten - ter beider zijde - de wind uit de zeilen te nemen, is om, net als in Spanje, zelf de revolte aan te gaan middels de stembus. En als het dadelijk na 15 augustus ook hier gaat knallen, dan vind ik dat Bush-vazal Balkenende best mag opstappen en ons die verkiezingen wat eerder mag gunnen.

03 augustus 2005 - Voor wie nog eens wil naslaan hoe het allemaal zo is gekomen met de GWOT, vertelt professor Juan Cole het sprookje van de krankzinnige cowboys en de weerbarstige woestijnbewoners.
27 juli 2005 - Het is een prima tijd voor tegengeluiden! Voor u gevonden op het net:
Columnist Matthew Parris (de geroutineerde BBC-kijker welbekend als presentator, politicus en lijzige quiz-deelnemer) vertelt in The Times wie de krachten áchter al Qaeda zijn. (Hier is een langere versie; en voor meer over de even informatieve als huiveringwekkende documentaire waarnaar Parris verwijst: the Power of Nightmares.)
Erg goed in tegengeluiden is ook de linguist en activist Noam Chomsky. Zijn huidige analyses van de politiek zijn al even scherp als die van de taal destijds. Volgens Chomsky toont het verleden aan dat er geheid nare dingen staan te gebeuren als de machthebbers naar de angst grijpen.
19 juli 2005 - In een wereld vol ronkende politieke retoriek, is een stop-and-think op z'n tijd wel lekker. Charles Reese brengt wat zaken terug tot realistische proporties...

17 juli 2005 - De foto van vandaag is het begin van een actie om de verdwenen bankjes van de Dapperstraat terug te krijgen. De Dapperstraat is het afgelopen jaar volledig op de schop gegaan en flink opgeknapt. Mooi geworden, echt waar, daar niet van.
Helaas heeft het er alle schijn van dat de personen die denken dat ze kunnen

besturen en inrichten, hebben besloten dat ze niet houden van samenscholingen en leven op straat. Er zijn althans haast geen bankjes meer over in de Dapperstraat.
Verdwenen zijn, bijvoorbeeld, de exemplaren op het kruispunt met de Eerste van Swindenstraat. En één daarvan was nou net het bankje waarop de heren op de foto gewoon waren te vertoeven. Mooi strategisch zaten (die met de jongste benen stonden, natuurlijk) ze daar. Met zicht op het langskruipend verkeer, de ingangen van de Amerikaanse snackbarketen en van de FeBo, het heen en weer paraderende marktpubliek, en zelfs de treinen op het spoor bij de Pontanustraat.
Tegenwoordig staan de mannen een paar meter verderop, onder de luifel van de Etos, beteuterd te wezen. Ze dwalen niet al te ver van hun oude stek. Als het bankje terugkomt, zijn zij de eersten in de rij.
Maar het besef zinkt langzaam in dat de stadseelraad niet van plan is zitgelegenheid te bieden elders dan op de daartoe aangewezen lokaties (lees: zielige rugleuningloze gevallen op tochtige plekken waar je overdag niet kunt komen omdat er marktkramen om- en overheen staan en 's avonds niet wilt zijn omdat het er ongezellig is). Waarom zouden de notabelen ook rekening houden met de wensen een paar oude mannen hier en daar (op de Wagenaarstraat is ook een door bejaarden gefrequenteerd bankje spoorloos). En die samenscholende jongeren op de hoek met de Commelinstraat, die waren ze sowieso liever kwijt dan rijk.
Als ik kwaad zou willen denken, kwam ik tot de conclusie dat de stadsdeelraad het leven op straat wil ontmoedigen en daarbij naar believen discrimineert op basis van leeftijd of huidskleur. Middelbare blanken mogen 'picknicken' in het Oosterpark tot ze niet meer kunnen lopen. Bejaarde mannen en zwarten moesten maar liever niet rondhangen in de Dapperstraat. Maar ik blijf positief denken en houd het erop dat het een kwestie van nalatigheid is. Ze zijn simpelweg vergeten voor de verbouwing te inventarisen wie waar zat en waarom.

Stadsdeelraad, u krijgt hierbij de gelegenheid dit foutje te corrigeren: terug met die bankjes!

13 juli 2005 - De naam al Qaeda (vertaald: de Basis) als aanduiding voor een internationale terroristische organisatie is bedacht en gepopulariseerd door, hoe kan het ook anders, Amerikaanse overheidsdienaren. Het is de vraag of deze personen kennis hadden van de memetica. Zo ja, dan moeten zij hebben voorzien wat de mogelijke consequenties waren van het loslaten van zo'n gevaarlijk idee in een wereld vol imitatiezuchtige hersentjes.
Nog niet eerder had het concept van terrorisme op islamitische grondslag zo'n mooi compact handvat, zo'n mededogenloos efficiënt haakje om zich te nestelen in onze breinen! Zagen de bedenkers (echt) niet aankomen dat het 'merk' al Qaeda alles zou vermogen wat Coca Cola, Nike of Von Dutch vermogen?
Al Qaeda, daar krijg je in de dagen van het internet onherroepelijk adolescenten van die zelf bommen knutselen.
Zelfdoding is ook een gevaarlijk concept. In de jaren na het verschijnen van Das Leiden des jungen Werther van Goethe (1774) was zelfdoding bijvoorbeeld zeer populair onder jongeren. Sindsdien is nog meerdere malen gebleken dat zelfmoord, mits aantrekkelijk verpakt, een angstaanjagend besmettelijke idee kan zijn. Net als een virus is een idee of concept duidelijk niet geïntereseerd in hoe het zijn gastheren vergaat: zo lang het zich kopieert en verspreidt, blijft het bestaan, dat is het enige dat telt.
Als zelfmoord op zich al aanstekelijk werkt, dan kan jezelf publiekelijk de lucht in jagen voor een geloof een rage worden, en dezelfde handeling met een catchy label en - godbeware ons - een lekker logo heeft alles in zich om een hype te worden. Wat het lijden van Werther was voor 18de en 19de-eeuwse Europese romantici, dat dreigt het idee van een al-Qaeda-martelaarsdood te worden voor 21ste-eeuwse moslimjongeren - waar ze ook wonen.
Pogingen om dit gevaarlijke sociale virus te bestrijden, kunnen en zullen leiden tot een evolutionaire wapenwedloop. Er zal evolutionair proces van mutatie en aanpassing in werking worden gezet, dat kan leiden tot het ontstaan van steeds resistentere varianten van het virus.
We kennen de risico's die verbonden zijn aan overgebruik en onjuist gebruik van antibiotica; we doen er goed aan te onthouden dat dezelfde risico's verbonden zijn aan het gebruik van antimemetica!
11 juli 2005 - Voor het broodnodige periodieke Bush bashen verwijs ik u dit keer naar Boy President in a Failed World van Tom Engelhardt en naar Are the good times really over for good door Sheila Samples.
01 juli 2005 - Uiteraard heb ik me boos gemaakt over de Toestand in de Wereld, over Bush en Iraq en over allerlei zaken die me nu al niet eens meer te binnen willen schieten.
Maar ook in de oorlog en de verbolgenheid sluipen routine. En ik heb me niet eens echt opgewonden over een echo van een artikel uit 2004 over geruchten uit 2001 dat Bush Osama bin Laden op een presenteerblaadje kreeg aangereikt door de Taliban, maar dat hij ook toen al niet van z'n oorlogsagenda was af te brengen. Waarmee maar weer eens bevestigd werd dat oorlog voor Dubya altijd al doel en nooit slechts middel was.
17 juni 2005 - Mooi! De democratische processen (of moet dat zijn de demediacratische processen) in dit land werken nog en ze leiden nu eens tot iets goeds. De poema is, zij het bij verstek, gered. Stichting Pantera (die ik er inmiddels van verdenk dat ze het beest zelf hebben losgelaten) gaat 'm vangen.
Als onze pientere poema inderdaad, zoals Pantera beweert, al jaren door onze groenzomen sluipt, dan vind ik hem/haar(?) overigens een wandelend pleidooi voor de herintroductie van grote roofdieren op de Veluwe. Kom maar op met die wolven en beren en grote katachtigen!
Een tip die ik meekreeg in de jungle van Panama aangaande hoe te handelen ingeval het vege lijf wordt beslopen door een poema: loop in de richting van waar je het beest vermoedt, nóóit ervandaan! Poema's zijn bang voor iets wat op ze afkomt; alles wat voor ze op de vlucht slaat, is warm eten. Ik garandeer niet dat dit dier dat ook weet, maar het is misschien iets om mee te nemen bij een eventueel bezoek aan Ede e.o.

15 juni 2005 - Zielig hoor! Zo bang zijn voor een poema dat je het katje niet zonder vuurwapens durft aan te pakken. Nu maar hopen dat de politie daar in Gelderland en masse zo dom en onhandig is als die woordvoerderdster op mij overkwam toen ze in het Journaal mededeelde het beest "gewoon zal worden doodgeschoten". Met een beetje mazzel kan de poema dan ontkomen naar een diervriendelijker land dan het onze.
Hoeveel biologisch vlees u ook koopt, Nederland was en is geen diervriendelijk land. Zoveel is de afgelopen jaren al meerdere malen gebleken en zo blijkt ook nu weer. Het gebruik van een eretitel als 'kikkerlandje' is daarom geheel misplaatst. Hoe groot de aandrang ook moge worden, ik zie daarom voortaan af van het gebruik van die aanduiding. En als u in de toekomst op of rond de velden weer eens die 'Hollandse' leeuw aanroept, dan hoop ik dat de Ginkelseheider poema u te binnen zal schieten en dat u met het schaamrood op de verkrampte kaken midlieds zult stilvallen.

01 juni 2005 - Even heb ik overwogen 'nee' te stemmen. Puur op basis van een hartgrondige afkeer van alles wat riekt naar de confessionele koopmanspolitiek van het kabinet Bakellende. Gelukkig hebben de rede en de overtuigde Europeaan in mij uiteindelijk toch gewonnen.
Niemand is gebaat bij het angstig bibberend provincialistisch gemekker van de 'nee'-stemmers. De geschiedenis heeft de benepenen onder ons uiteindelijk steeds ongelijk gegeven. Nederland moet voort in de vaart der volkeren! En die grondwet is zo slecht nog niet.
Dus: leve Europa, en weg met dat negatieve gemiezer! Ik stem 'ja'!
20 mei 2005 - Toegevoegd in het bronnenlijstje op de nieuwspagina: twee nieuwe manieren om de toestand in de wereld te bekijken.
BuzzTracker legt het nieuws op de wereldkaart, NewsMapper gebruikt kleurencodering en ruimtelijke ordening om het overzicht op de actualité te verbeteren.
10 mei 2005 - En hoe zat het nou met die derde man van Osama en Al Zawahiri? Sheila Samples weet van haar Libbi's en Liby's.
13 april 2005 - Ted Rall is cartoonist. Volgens zijn website is ie "hard hitting". Geen overbodige luxe in tijden van misdaden op imperialistische schaal. Erg raak is in elk geval Teds column over de propagandistische labels zoals die in zwang zijn bij de kapitalistische media. Maak uw eigen lijstje!
12 april 2005 - Een hele zit (anderhalf uur), maar zeker de moeite waard, deze BBC4-documentaire over de waanzin van de Amerikaanse oorlogsmachine. Kijk naar en huiver van Why we fight. (Mocht de link niet werken, klik dan hier of hier.)
19 maart 2005 - Vandaag Vandaag voor u opgemerkt:
- Duitsers geen slachtoffers, maar gretige volgelingen van feelgood Führer. Leuk spelletje: probeer tijdens het lezen vooral niet te denken aan de analogie met de VS van nu.
- De fallout van een Iraanse olie-euro. Wie had dat bij de invoering van onze munt kunnen denken?
- Als het niet zo vreselijk was... Ja, dan was het denkelijk ook niet zo hilarisch: nieuwe slogans voor een nieuw Amerika!
16 maart 2005 - Het went snel dat nieuwe weer! Heb me al helemaal ingesteld op een vroeg voorjaar! Het kon vriezen, het kan tegenwoordig ook lekker dooien...
12 maart 2005 - Het taalgebruik van de neo-conservatieve kliek in Washington vertoont op z'n zachtst gezegd Orwelliaanse trekjes. Volgens Tom Engelhardt is er sprake van een zeer kwaadaardige vorm van misleiding. Met name het gebruik van de term Vierde Wereldoorlog stuit hem tegen de intellectuele borst. Lees deze nuchtere analyse!
08 maart 2005 - Deze week realiseerde ik me ineens dat het overgrote deel van de toekomstvoorspellingen die de nu levende volwassen mensen ter ore zijn gekomen, gericht was op een moment in de tijd dat inmiddels in het verleden ligt. Vijf jaar geleden om precies te zijn. Het jaar 2.000 was het meest populaire mikpunt voor futurologische uitspraken aller tijden. Het leek soms wel of er daarachter niets was.
Het is alsof we met het kompas noordwaarts gericht op de magnetische pool zijn afgevaren, om de naald even te zien wankelen en vervolgens omklappen bij het passeren van dat punt. We wisten wel dat het ging gebeuren, maar bijgelovig als we zijn, bekruipt ons toch enige irrationele verwarring. Hevige twijfel is ons deel. Moeten we de naald de naald laten en accepteren dat we nog steeds dezelfde kant uitvaren? Of moeten we het schip omdraaien en zodanig gaan koersen dat de naald weer in de vertrouwde richting wijst? Over de schouders blijven kijken met het schip op volle kracht vooruit is in elk geval erg gevaarlijk, met zoveel ijsbergen op het pad.
Het probleem is dat het herbeleven van de reis tot zover zo'n veilig gevoel geeft, en een beetje rust. Zoveel werd al duidelijk bij het naderen van het omineuze jaartal. Ik weet wel dat revivals de nieuwe traditie zijn; dat het de manier is waarop de (post)moderne mens zijn gebruiken en gewoonten van generatie op generatie doorgeeft. (Ga maar na: het begon allemaal in de jaren zeventig, toen de rock 'n' roll-generatie haar adolescente nageslacht probeerde te winnen voor de eigen jeugdcultuur.) Maar de manier waarop we aan het eind van de 20ste eeuw zijn gaan zwelgen in nostalgie grenst aan het pathologische. Inmiddels herbeleven we helaas de jaren tachtig. Het valt oprecht te hopen dat dat dan echt het laatste decennium is dat deze eer te beurt valt! Want ik vrees dat we een herbeleving van de jaren negentig, het ultieme herkauwdecennium, niet gaan overleven. Als dat er van komt, lopen we onverbiddelijk en gruwelijk vast in eigen-staartenbijterij.
Het waren twee memorabele millennia en 3.000 is inderdaad angstaanjagend ver weg, maar het is niet gezegd dat we daarom maar toe moeten blijven geven aan valse sentimenten en aanpalend conservatisme van de foute soort.
Als we ons niet snel gaan richten op de nieuwe tijd, zou die wel eens voorbij kunnen zijn voor we er erg in hebben.

07 maart 2005 - Tegen de achtergrond van al dat gemelk over de gekozen burgermeester, is het goed te bedenken dat dat toch weer meer van hetzelfde is. Het is leidertje kiezen, en als zodanig meer schijndemomcratie, of althans niet meer dan een vermoeden van wat echte democratie zou kunnen zijn.
Voorstel: geef mensen bij verkiezingen inspraak in het budget. Laat ze zelf of helemaal zelf bepalen hoeveel procent van hun belastinggeld en dus van het overheidsbudget er naar welke post (onderwijs, defensie, sociale zorg, enzovoort) gaat. Met computerschuifjes en een heldere interface, een fluitje van een cent, lijkt me. Of, als u dit te anarchistisch is: laat ze aangeven in hoeverre ze het met een (door de partijen) voorgesteld budget eens zijn.
Het zal even wennen zijn, maar het is oprechter democratie dan een gekozen burgermeester. En interessante data levert het geheid op!

20 januari 2005 - Bij de Foto van de Dag van deze datum:
Wist u dat het inmiddels verboden is om Amsterdams lege overslaghaven te filmen of fotograferen? Dat is vanwege de ISPS (een internationaal verdrag over de beveiliging van schepen en havens), zo meldde de wat vage figuur die me gisteren vanachter het hek sommeerde te stoppen met fotograferen, het pad (buiten het terrein van de haven!) onmiddellijk te verlaten en mijn al gemaakte opnamen te wissen (ja, dááág!). Ja, zo zei de man: grimmige tijden, Amerikaanse schepen, veiligheid.
'Amerikaanse schepen'?! In de lege overslaghaven?! Heeft die man dat zelf bedacht, of hoor ik hier iets terug uit zijn instructies?
Er zijn, bij mij weten, maar twee klanten geweest bij de haven (waaronder een boot vol toeristen die in de verwachting verkeerden hartje centrum te worden uitgeladen), geen van beide betrof een Amerikaans schip. Maakt het havenbedrijf Amsterdam zichzelf wijs dat er toch containerklanten gaan komen, waaronder Amerikanen. Of hebben ze het terrein verhuurd aan de US Navy? En zo ja, wat zijn die Yanks nu weer van plan dan?
Kan AT5 daar even achteraan, misschien?

(De foto is overigens gemaakt vanuit Ruigoord, dat er - ondanks de nieuwe weg - steeds verweesder bij ligt.)

december 2004 - Voorstel: we voereneen verkiesbare koninklijke familie in, met verkiezingen eens per generatie (50 jaar).

(Als we dat nu stante pede zouden doen, zouden de Tokkies plotseling wel eens veel ruimer behuisd kunnen zijn.)

16 november 2004 - Er zijn redenen te over om de BBC-na-aperij met de titel 'de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden' volstrekt niet serieus te nemen.
Dat er eigenlijk iets ander gemeten is dan wie de grootse Nederlander aller tijden is, zullen zelfs veel Fortuyn-stemmers - lippentuitend-hoofdwiegelend - nog wel willen toegeven. (Heck, als Pipopruik Wilders mee had gedaan was ie tweede geworden!) Maar het is ook maar de vraag of wel gemeten is wat het Nederlandse volk denkt.
Het 'onderzoek' rammelt in z'n aanpak en methoden op zoveel plaatsen, dat de uitslag vrijwel zeker een slechte indicatie geeft van wat 'men' denkt. Een simpele enquête had wat dat betreft oneindig veel betere resultaten gegeven. Mits goed uitgevoerd had dat een betrouwbare meting opgeleverd van de Mening van de Populatie. Dat kunnen we alsnog doen, maar niets garandeert dat de uitslag van een onderzoek nu, ná de tv-show, dezelfde zal zijn als de uitslag van een (nu voor altijd hypothetische, want bij mijn weten nooit uitgevoerde) enquête van vóór het spectakel.

Laten we even zeggen dat de uitslag wel betrouwbaar is: de meeste mensen vinden Fortuyn echt de grootse... Zegt dat dan inderdaad dat het slecht is gesteld met de 'psychische toestand van het volk'? Is dit land bezaait met mensen die zich laten leiden door de paranoïde wanen van het moment en op volstrekt oneigenlijke gronden keuzes maken? Mogelijk.
Maar ik denk dat er iets anders aan de hand is.
Een van de meest beroemde experimenten uit de psychologie is dat van Rosenthal. Hij liet twee groepen studenten onderzoek doen naar doolhoflerend vermogen van ratten. Tegen de ene groep zij Rosenthal dat zij zouden werken met zeer intelligente ratten, de andere groep vertelde hij dat ze met uiterst domme ratten zouden werken. De resultaten zijn even voorspelbaar als mysterieus: de 'slimme' ratten deden het aanzienlijk beter. Rosenthals verklaring: een 'onderzoekerffect'. Het verwachtingspatroon van de onderzoeker beïnvloedt zijn gedrag, zijn gedrag beïnvloedt de ratten, de ratten gaan zich gedragen conform het verwachtingspatroon van de onderzoeker, de resultaten bevestigen de hypothesen van de onderzoeker.
Verder doordenken over dit onderzoek leidt tot allerlei vreemde conclusies, maar het heeft wel invloed gehad op de manier waarop psychologen onderzoek doen: bij het opzetten van een onderzoek wordt in elk geval geprobeerd dergelijk effecten zoveel mogelijk uit te sluiten.
De dilletanten onderzoekers van de media lijken dit juist zoveel mogelijk niet te hebben willen doen. Onder het mom van het leveren van achtergrondinvormatie bij de verkiesbare collectie van historische figuren, is men steeds zoveel mogelijk polemisch en propagandistisch te werk gegaan. Van enig streven naar objectiviteit is geen sprake geweest.

Ik denk dat de resultaten maar één conclusie rechtvaardigen. Deze naïeve, zelfaangestelde onderzoekers zijn het slachtoffer geworden van het Rosenthal-effect. De redactie 'wist' bij het aangaan van dit 'onderzoek' al dat het volk dacht dat Fortuyn de grootste Nederlander aller tijden was. Aldoende hebben zij die verwachting uit laten komen.
Dat krijg je met al die alfa's!

Over jaar of tien nog maar eens opnieuw proberen, he.

 

en... na Falluja is het officieel: Bush en Hitler mogen in één adem worden genoemd.
14 november 2004 - De Amerikanen zenden hun oorlogsmisdaden - in dit geval die in Falluja - tegenwoordig gewoon uit op televisie. Het zijn van die beelden waar je nog lang over nadenkt. Gelukkig zien ze dit soort dingen bij de Information Clearing House niet over het hoofd. Hier is de moord zoals vastgelegd door (voorzover ik kan nagaan) een ploeg van het Australische ABC Television.
(Naschrift van 19 november: dit is dus niet dezelfde als de moord in de moskee die tussen toe en nu zoveel oproering veroorzaakte.)

07 november 2004 - Dankzij de onlangs aangeschafte radioscanner nu al een nieuw woord geleerd: naffers.
Het is de politieterm of - laten we van de gelegenheid gebruik maken en een mooi oud woord van stal halen - bargoens voor en samentrekking van 'Noord-Afrikanen'.
De onmiddellijke associatie is die met 'kaffer' of 'kaffier' - respectievelijk de Zuid-Afrikaanse aanduiding voor een zwart volk gevestigd in Kaffraria (I shit you not) en het Arabisch voor 'ongelovige'.
Het is maar zeer de vraag of oom en tante agent op de hoogte zijn van al deze onfortuinlijke (maar niet per se onfortuynlijke of ongrappige) rijmelarij.

Dat het hoofdstedelijke politiekorps een tweelettergrepig label heeft verbonden aan een groep mensen waarmee zij frequent en routinematig in aanraking komt, is op zich niet zo verontrustend. Dergelijke wederzijdse kozenaampjes zijn ongetwijfeld van alle tijden.
Angstaanjagender is dat naffer zo lekker bekt. Hoewel het woord bij schrijven dezes net aan 1.650 Google-hits genereert, kan het onmogelijk lang duren voor het alom figureert in de de kretologie van een steeds verder polariserend debat.

07 november 2004 - Als u met een verwijzing naar de grondwet een beroep doet op de vijrheid van meningsuiting, dan doet u dat eigenlijk tevergeefs. Het woord komt niet voor in de tekst van de wet (Hetzelfde geldt voor het nog ongrijpbaarder 'recht op vrijheid van nieuwsgaring'.)

Onze Grondwet zegt in artikel 7:
"Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren".

Uiteraard geldt dit "[...] behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet".

Mocht u de mening zijn toegedaan dat 'de wet' niet voldoende 'behoudens' kent om u en de uwen te beschermen tegen verbale misststanden, dan kent u kennelijk deze artikelen uit het Wetboek van Strafrecht nog niet:
"137d.
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

137e.
1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid;
2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
[...]"

Tot slot en voor de volledigheid ook de volledige tekst van artikel 6 van de Grondwet (en knoop het in uw oren!):
"1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden."

Het is allemaal zo simpel, eigenlijk...

06 november 2004 - De zenuwen zijn toch wat gespannen in Amsterdam. Althans zo valt af te leiden uit een gesprek op de hoofdstedelijke politiescanner:
Gemeld was dat er een Arabisch uitziende man in een lange jas leuzen liep te schreeuwen op de Ferdinand Bolstraat. Bij nadere beschouwing bleek het echter te gaan om "gewoon een lekkere Hollandse zwerver" die iets met "dood aan allen" schreeuwde. Van de agente ter plaatste mocht het, zij had er "verder geen moeite mee".
De centrale viel bij: "Kijk, dan wordt het effe anders!"

In elk geval mooi dat 's mans vrijheid van meningsuiting op geen enkel moment en wijze in het geding is geweest!

06 november 2004 = Men heeft tegenwoordig de mond vol over onderwijs als zijnde de weg naar verlichting en rationalisering van de moslims in dit land. Ben ik het wel mee eens. Maar er kan meer gedaan wordne.
Volgens mij mist de islamitische cultuur een Sinterklaas. Wat is er nou aanschouwelijker dan op je vierde, vijfde jaar wennen aan het idee dat ouwe mannen met baarden, boeken en bovennatuurlijke vermogens niet echt bestaan en dat je belazerd bent met mooie praatjes. De twijfel is er voorgoed mee gezaaid. Als dat ene eerst zo ernstig geloofde verhaal een fabeltje bleek, zal dat andere toch ook wel niet waar zijn - kind kan de gedachtensprong maken. Scheelt je zo een hele boekenkast aan westerse fiolosofie. Wat een verworvenheid! (En geen wonder dat rechtgesnaarde christenen zo'n hekel hebben aan Klaas.)

Er moet in de islamitische cultuur toch een kindervriend te vinden zijn die dezelfde educatieve rol kan vervullen als 'onze bisschop van Myra'. Ben zelf niet zo thuis in de Koran, dus denk even mee en mail me...

04 november 2004 - De enige conclusie die ik, na twee politieke moorden in minder dan vijf jaar, durf te trekken, is dat zowel het Europese gedachtengoed als dat uit de landen rond de Middellandse Zee inspiratiebron kunnen zijn voor megalomane gekken.
Als psycholoog van een zekere school vermoed ik de oorzaken voor beide daden in de uitvoerende personen. Deze personen zouden in vrijwel elk gedachtengoed voldoende onderbouwing en aanleiding hebben kunnen vinden voor hun moorden.
Het is zo bezien niet de 'schuld' van het gedachtengoed, maar van de persoon.

Toch is de gebeurtenis van afgelopen dinsdag reden voor publiekelijke stellingname tegen dogmatisch denken in het algemeen en godsdienstig fundamentalisme in het bijzonder.
lees verder....

02 november 2004 - Hier om de hoek is Theo van Gogh vermoord. Weet nog niet precies wat ik met dat gegeven moet. In ieder geval heb ik de de dagelijkse foto aangepast...
En hier zijn nog een paar foto's die ik heb gemaakt toen ik even ben gaan kijken.
17 september 2004 - Terrorisme is de nieuwe rock 'n' roll!
september 2004 - Toch raar, dat een itempje op BBC World over geweld en moord en doodslag in Irak de titel 'Iraqi Security' meekrijgt.
zomer 2004 - Het is wat met dat gebrek aan dierenliefde van die Noren en IJslanders! Zeehondjes laten doodschieten door toeristen - een schande is het. Doet ze niks, die Vikingen.
Zou Björk eigenlijk vegetariër zijn?
ergens in 2003 (herzien in maart 2006) - Drie links over hetzelfde onderwerp, dat is een thema: Het is gelogen! Hier is een artikel met 31 leugens van Bush.
Een artikel in the Guardian lijkt inmiddels verdwenen. Maar het stuk over de cultuur van leugens dat ik vond bij de Future of Freedom Foundation bestaat nog wel.